Update Google Docs เพิ่มฟีเจอร์แนะนำเอกสารได้แล้ว !

[Update] #Google เพิ่มฟีเจอร์การเข้าถึงที่รวดเร็วมากขึ้นในการใช้งาน Google Docs สำหรับผู้ใช้งาน G Suite 

google-doc-resize

#Google ใช้ระบบ Quick Access ใช้ AI ในการแนะนำไฟล์ที่สอดคล้องกับงานเอกสารที่ผู้ใช้กำลังใช้งานอยู่ สามารถแนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในชิ้นงาน ช่วยเพิ่มควาสะดวกสบายในการทำงานเอกสารมากขึ้น ผ่านฟีเจอร์ Explore // การใช้งานนี้ มีผล : ผู้ใช้ปลายทางทั้งหมด


#Tagerine #GoogleCloudbyTangerine #GoogleCloud

ให้คำปรึกษาในการทำ Business Transformation Services & Support

เพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/2IqnYDD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s