ใช้ G Suite เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อลดอัตราพนักงานลาออก

 

สำหรับองค์กรทุกแห่งมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และในทุกๆ เดือนจะเกิดการเพิ่มอัตราจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีการเติบโตที่รวดเร็ว ตั้งแต่การสรรหาคนที่มีประสิทธิภาพมาร่วมเป็นพนักงานขององค์กร การดูแลสวัสดิการของพนักงานให้สามารถดำรงชีพได้อย่างราบรื่น รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานตามความสามารถ เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรในระยะยาว

ปัญหานี้จึงตกเป็นภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ งานจัดสรรทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ที่ต้องจัดการทุกกระบวนการทำงานให้เต็มความสามารถโดยไม่พ้นตัวชี้วัดที่สำคัญ 2 ข้อ คือ การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และการลดอัตราพนักงานพ้นสภาพพนักงานขององค์กร ซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญนี้ก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติจำนวนมากที่ทำให้เกิดผลสำเร็จได้

การรวบรวมข้อมูลภายในองค์กรก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะทำให้แต่ละส่วนของงานจัดสรรทรัพยากรบุคคลสามารถนำข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันไปใช้ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังจะช่วยให้ลดปัญหาการตกหล่นข้อมูลอันจะก่อให้เกิดปัญหาของพนักงานลาออกด้วย ดังนั้น หากเรามีการปรับเปลี่ยนการทำงานตั้งแต่การรับสมัครข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Google Forms ที่สามารถกำหนดหัวข้อที่เราต้องการได้เป็นอย่างดี สำหรับข้อมูลด้านหลังเป็น Google Sheets ที่เราสามารถบริหารจัดการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลการคัดเลือกผู้เข้าสมัครคัดกรองตามเกณฑ์ของหน่วยงาน เมื่อมีการอัพเดตข้อมูลเรียบร้อย ข้อมูลจะถูกกลับมาแสดงผลในข้อมูลกลางของงานจัดสรรทรัพยากรบุคคล วิธีการนี้จะทำให้ข้อมูลระหว่างต้นทาง และปลายทางสามารถทำงานในความรับผิดชอบของตนแสดงถึงกันได้ล่าสุดเสมอ ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถประยุกต์กับการส่งข้อมูลของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขององค์กรไปยังหน่วยงานที่ดูแลสวัสดิการของพนักงาน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปยังการประเมินความสามารถพนักงานที่ให้หน่วยงานแต่ละสังกัดรับผิดชอบเฉพาะหน่วยงานของตนเองได้อีกด้วย

การประยุกต์การทำงานกับหน่วยงานของการจัดสรรทรัพยากรบุคคลสามารถทำได้หลากหลายกระบวนการ โดยการนำกระบวนการทำงานมาเป็นโมเดลตั้งต้น แล้วนำเครื่องมือในชุด G Suite อย่าง Google Forms เป็นเครื่องมือรับเข้า และ Google Sheets เป็นเครื่องมือในการประมวลผลส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร ทำให้ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในของทุกหน่วยงานแสดงเหมือนกัน สามารถลดปัญหาการตกหล่นของข้อมูลได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s