ผลกระทบกับการปรับ Mobile Places SDK แบบใหม่ ของ Google Maps Platform ตั้งแต่วันนี้!

เครื่องมือ Google Maps Platform แบบ Mobile Places SDK สำหรับ Android และ iOS เครื่องมือสำหรับให้แอพลิเคชั่นในมือถือเรียกใช้ Service ของ Google Maps Platform ในการค้นหาหรือแสดงข้อมูลของสถานที่ที่เราสนใจ เช่น ชื่อ-ที่อยู่ เวลาเปิด-ปิด  คะแนนรวมของรีวิว เป็นต้น วันที่ 29 Jan 2019 Google ได้ประกาศออกเครื่องมือ Mobile Places SDK สำหรับ Android และ iOS แบบใหม่ ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายแบบ pay as you go ในอัตราเดียวกับ Web Application โดยลูกค้าที่ใช้งานเครื่องมือ Mobile Places SDK สำหรับ Android และ iOS แบบเก่า … Continue reading ผลกระทบกับการปรับ Mobile Places SDK แบบใหม่ ของ Google Maps Platform ตั้งแต่วันนี้!

ใช้ G Suite เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อลดอัตราพนักงานลาออก

  สำหรับองค์กรทุกแห่งมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และในทุกๆ เดือนจะเกิดการเพิ่มอัตราจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีการเติบโตที่รวดเร็ว ตั้งแต่การสรรหาคนที่มีประสิทธิภาพมาร่วมเป็นพนักงานขององค์กร การดูแลสวัสดิการของพนักงานให้สามารถดำรงชีพได้อย่างราบรื่น รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานตามความสามารถ เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรในระยะยาว ปัญหานี้จึงตกเป็นภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ งานจัดสรรทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ที่ต้องจัดการทุกกระบวนการทำงานให้เต็มความสามารถโดยไม่พ้นตัวชี้วัดที่สำคัญ 2 ข้อ คือ การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และการลดอัตราพนักงานพ้นสภาพพนักงานขององค์กร ซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญนี้ก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติจำนวนมากที่ทำให้เกิดผลสำเร็จได้ การรวบรวมข้อมูลภายในองค์กรก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะทำให้แต่ละส่วนของงานจัดสรรทรัพยากรบุคคลสามารถนำข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันไปใช้ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังจะช่วยให้ลดปัญหาการตกหล่นข้อมูลอันจะก่อให้เกิดปัญหาของพนักงานลาออกด้วย ดังนั้น หากเรามีการปรับเปลี่ยนการทำงานตั้งแต่การรับสมัครข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Google Forms ที่สามารถกำหนดหัวข้อที่เราต้องการได้เป็นอย่างดี สำหรับข้อมูลด้านหลังเป็น Google Sheets ที่เราสามารถบริหารจัดการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลการคัดเลือกผู้เข้าสมัครคัดกรองตามเกณฑ์ของหน่วยงาน เมื่อมีการอัพเดตข้อมูลเรียบร้อย ข้อมูลจะถูกกลับมาแสดงผลในข้อมูลกลางของงานจัดสรรทรัพยากรบุคคล วิธีการนี้จะทำให้ข้อมูลระหว่างต้นทาง และปลายทางสามารถทำงานในความรับผิดชอบของตนแสดงถึงกันได้ล่าสุดเสมอ ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถประยุกต์กับการส่งข้อมูลของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขององค์กรไปยังหน่วยงานที่ดูแลสวัสดิการของพนักงาน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปยังการประเมินความสามารถพนักงานที่ให้หน่วยงานแต่ละสังกัดรับผิดชอบเฉพาะหน่วยงานของตนเองได้อีกด้วย การประยุกต์การทำงานกับหน่วยงานของการจัดสรรทรัพยากรบุคคลสามารถทำได้หลากหลายกระบวนการ โดยการนำกระบวนการทำงานมาเป็นโมเดลตั้งต้น แล้วนำเครื่องมือในชุด G Suite อย่าง Google Forms เป็นเครื่องมือรับเข้า และ Google Sheets เป็นเครื่องมือในการประมวลผลส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร ทำให้ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในของทุกหน่วยงานแสดงเหมือนกัน … Continue reading ใช้ G Suite เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อลดอัตราพนักงานลาออก

ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการรายได้ รองรับการขยายองค์กรอย่างก้าวกระโดดด้วย G Suite

ในยุคปัจจุบันนี้การพัฒนากระบวนการทำงานให้เข้าสู่ Digital Transformation เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ทุกธุรกิจมีการขับเคลื่อนกันอย่างรวดเร็ว ธุรกิจขนส่ง Logistic ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการทำงานให้เปลี่ยนจากรูปแบบของกระดาษมาอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ยกตัวอย่าง งาน Revenue Process ที่มีความซับซ้อนในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรมาทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการนำข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดมาแสดงผลอย่างทันทีทันใด เพื่อความรวดเร็วในการติดตามความเติบโตของธุรกิจได้ตลอดเวลา   กระบวนการจัดการรายได้ (Revenue Process) หัวใจของการทำธุรกิจเกือบทุกประเภท โดยการทำงานเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่การขายมีการติดต่อประสานงานข้อมูลการจัดส่งต้นทาง และปลายทางจากลูกค้า ส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินต้นทุน เพื่อคิดราคาค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการวางแผนการจัดส่งสินค้าให้ไปถึงยังปลายทางที่ลูกค้าระบุได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ปัญหาที่สำคัญของกระบวนการจัดการรายได้นี้มาจากการเก็บข้อมูลในรูปของกระดาษทำให้การเก็บข้อมูล และการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความล่าช้า พร้อมทั้งเกิดความผิดพลาดอย่างสม่ำเสมอ การติดตามสถานะการทำงานที่มาด้วยความยากลำบาก ต้องติดต่อประสานด้วยกันหลายส่วน ด้วยกระบวนการทั้งหลายเหล่านี้ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจไปข้างหน้าได้ไม่เต็มความสามารถ เพราะฉะนั้นเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนต้องไม่ให้กระบวนการทำงานภายในเป็นตัวถ่วงในการเติบโต   เราจึงขอแนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของกระบวนการจัดการรายได้ด้วยเครื่องมือ G Suite ที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานจากกระดาษที่แต่ละสาขาต้องกรอกข้อมูลเข้ามาปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการกรอกข้อมูลออนไลน์อย่าง Google Forms ที่นอกเหนือจากจะช่วยให้เราเก็บข้อมูลได้ถูกต้องตามหัวข้อที่ต้องการแล้ว ข้อมูลที่มีการกรอกเข้าไปก็ยังสามารถส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที เพราะข้อมูลหลังบ้านของแบบฟอร์มถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของ Google Sheets สามารถทำให้ทุกหน่วยงานทำงานได้พร้อมกันหลายคน และยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเจาะจงเฉพาะช่วงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการนำข้อมูลจากการทำหมดที่อยู่ในรูปแบบของ Google Sheets มาทำ Dashboard ในแหล่งข้อมูลเดียวกันก็สามารถใช้ Data Studio เครื่องมือที่สามารถแสดงผลกราฟข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น … Continue reading ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการรายได้ รองรับการขยายองค์กรอย่างก้าวกระโดดด้วย G Suite

การทำ Single Sign On (SSO) ระหว่าง G Suite กับ Azure AD

การทำ Single Sign On เป็นการเชื่อมบริการหนึ่งๆ เข้ากับระบบ directory อีกตัวหนึ่ง ทำให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้ identity (โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ username และ password) ที่มีอยู่แล้ว เข้าใช้งานบริการตัวใหม่ๆ ได้เลย ไม่จำเป็นต้องจำ password ของ account สำหรับเข้าใช้งานระบบใหม่ๆ ส่วนผู้ดูแลระบบก็สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานจากจุดเดียวได้โดยสะดวก ไม่ต้องมีความเสี่ยงในการเก็บ password ไว้ที่บริการแต่ละตัว องค์ประกอบของการทำ SSO จะส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ IdP หรือ Identity Provider ซึ่งหมายถึงระบบที่ทำหน้าที่เป็น directory กลาง ให้ระบบอื่นๆ เรียกใช้งานเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ก่อนเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระบบ SP หรือ Service Provider ซึ่งหมายถึง ระบบปลายทางที่ผู้ใช้จะเข้าใช้งาน ซึ่งจะส่งการยืนยันตัวตนให้ IdP จัดการให้เรียบร้อยก่อน ผู้ใช้จึงจะเข้าใช้งานระบบนั้นๆ ได้ ในบทความนี้ … Continue reading การทำ Single Sign On (SSO) ระหว่าง G Suite กับ Azure AD

ทำระบบลงทะเบียนหนังสือด้วย Google Forms + Google Sheets + AwesomeTable

[Cross-posted on blog.niwpopkorn.com] เทศกาลปีใหม่ เป็นโอกาสดีๆ ที่เราจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ออฟฟิศของบริษัทแทนเจอรีน ก็มีการย้ายไปชั้นใหม่ ใหญ่กว่าเดิม พร้อมกับการขึ้นออฟฟิศใหม่ ที่ออฟฟิศก็มีการริเริ่มเล็กๆ แต่เป็นสิ่งใหม่ นั่นคือการทำระบบแบ่งหนังสือกันอ่าน โดยเปิดให้พนักงานเอาหนังสือของตัวเองที่อ่านแล้วชอบ อยากให้คนอื่นอ่านด้วย เอามาวางไว้ในตะกร้าที่เตรียมไว้ แค่เตรียมตะกร้าเปล่าหนึ่งใบ ก็พร้อมให้คนเอาหนังสือมาวางแล้ว ใครอยากอ่านหนังสือเล่มไหน ก็เดินมาหยิบไปอ่านได้เลย (ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้น เลยยังไม่มีระบบยืม/คืน แต่อาจจะขยายผลในอนาคตก็เป็นได้) โดยเราจะมี online catalog เพื่อบอกว่าตอนนี้เรามีหนังสืออะไรบ้าง และใครเป็นเจ้าของ ถ้าคนที่หยิบไปอ่านแล้วถูกใจ อยากขอบคุณเจ้าของ จะได้ตอบแทนน้ำใจกันได้ถูกคน online catalog ให้ทุกคนเข้ามาดูได้ว่าตอนนี้มีเล่มไหนน่าสนใจบ้าง ผ่านทาง intranet โครงการนี้ ตั้งใจออกแบบมาให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องมีส่วนกลาง หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแต่อย่างใด บริการต่างๆ จึงออกแบบมาให้เป็น self-service ทั้งหมด โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบลงทะเบียนเจ้าของหนังสือกันครับ ระบบลงทะเบียนเจ้าของหนังสือนั้น มีไว้ให้คนที่อยากเอาหนังสือมาวาง สามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้เลย และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลหนังสือจะไปแสดงผลอยู่ใน online catalog โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเขียน script … Continue reading ทำระบบลงทะเบียนหนังสือด้วย Google Forms + Google Sheets + AwesomeTable

พื้นที่บน Google Drive ใกล้เต็มแล้ว ทำยังไงดี!?

ใครที่ใช้ Google Account ทั้ง Gmail หรือ G Suite มาสักระยะหนึ่งแล้ว และกำลังอยู่ในสถานะพื้นที่ของ Google Drive ใกล้เต็ม (หรือบางคนล้นไปแล้ว ลบไฟล์เก่าเพื่อใส่ไฟล์ใหม่ลงไป) เราทางออกอยู่ 3 ทางใหญ่ๆ นั่นคือ 1. ซื้อพื้นที่เพิ่ม 2. ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก (ซึ่งบางทีลบแค่ไหนก็พื้นที่ไม่พออยู่ดี) 3. export ข้อมูลออกมา (แต่ก็กลัวไฟล์หาย เพราะไม่ได้ฝากไว้บนระบบ Cloud) เริ่มต้นที่วิธีแรก คือ ... 1. การซื้อพื้นที่เพิ่ม เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด และรวดเร็วที่สุด โดยเราสามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้ด้วยตนเอง โดยไปที่หน้า Google Drive และกด “Upgrade storage” ที่มุมซ้ายล่าง ระบบจะพาเราไปที่หน้าสั่งซื้อพื้นที่เพิ่ม และบอกเราว่า Total Storage ตอนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่ และใช้ไปกับอะไรบ้าง สามารถคลิกดู View Details ได้ โดยเป็นการจ่ายบัตรเครดิต เริ่มต้นที่ 100 GB ราคาปีละ 700 บาท หรืออยากเพิ่มปริมาณที่มากกว่า 1 TB หรือประมาณ 1,024 GB … Continue reading พื้นที่บน Google Drive ใกล้เต็มแล้ว ทำยังไงดี!?

แนะนำการตั้งค่า G Suite ให้ปลอดภัยตาม security best practices จาก Google

[Cross-posted on blog.niwpopkorn.com] G Suite เป็น platform ในการสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในองค์กร ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกมากขึ้น ทั้งจากการแก้ไขเอกสารออนไลน์ได้พร้อมกัน หรือการทำ video conference ได้โดยสะดวก สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite นั้น สามารถออกแบบ policy เพื่อกำกับการใช้งาน G Suite ภายในองค์กร ให้อิงกับการกำกับดูแลขององค์กรนั้นๆ ได้ เช่น ไม่อนุญาตให้แชร์เอกสารออกนอกโดเมน เป็นต้น ทั้งนี้ Google ได้แนะนำการตั้งค่า G Suite ให้ปลอดภัย เป็น security best practice ที่องค์กรที่กำลังจะเริ่มใช้งาน G Suite สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนด policy ของ G Suite ได้ หรือองค์กรที่ใช้งาน G Suite อยู่แล้ว ก็สามารถตรวจสอบการตั้งค่าที่มีอยู่เทียบกับ security best … Continue reading แนะนำการตั้งค่า G Suite ให้ปลอดภัยตาม security best practices จาก Google

แทนเจอรีน ครบรอบ 15 ปี ฉลองการเติบโตสู่องค์กร 1,000 ล้าน

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ครบรอบ 15 ปี พร้อมเติบโตเคียงคู่ลูกค้า ด้วยหลักยึดมั่นในพันธกิจที่มุ่งสู่จุดหมายการเป็นที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ แทนเจอรีนเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Cisco, DellEMC, Google, VMWare ซึ่งแทนเจอรีนได้เป็นกลุ่มผู้นำของพาร์ทเนอร์หลักโดยได้รับรางวัลมากมายเป็นประจำอีกด้วย ในปีนี้ บริษัทฯ ถือโอกาสจัดกิจรรมฉลองวันเกิด ภายใต้ชื่อว่า "15th Tangerine Birthday Party" มาในสไตล์ยุค 90s เรียกได้ว่าสร้างสีสรร สนุกเฮฮามาก บริษัทฯ ต้องการมอบความสุขและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคคลากรภายในองค์กร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดี ครบรอบ 15 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 และปีต่อๆไปอย่างยั่งยืน อีกทั้งในปีนี้แทนเจอรีนยังสามารถทำรายได้ได้ถึง 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ เติมโตขึ้นเรื่อยๆ ไปพร้อมกับการมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในกิจกรรมครั้งนี้สร้างความสนุกสนาน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันทุกฝ่าย ทุกแผนก เกิดความสุขทั่วทั้งภายในองค์กร เพื่อให้เกิดพลังส่งต่อความสุขสู่ภายนอกออกมาเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพส่งต่อสู่ลูกค้า และเกิดการพัฒนาต่อยอดตลอดเวลา บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่า จะเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอีกในอนาคตอย่างแน่นอน  สามารถดูความเคลื่อนไหวต่างๆ และภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ … Continue reading แทนเจอรีน ครบรอบ 15 ปี ฉลองการเติบโตสู่องค์กร 1,000 ล้าน

Alert center ลดการแพร่กระจายข้อผิดพลาดภายในองค์กร สำหรับ G Suite ทุกรุ่นสามารถใช้งานได้

Alert Center สำหรับ G Suite ทุกรุ่น ก่อนหน้านี้ได้อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน กำลังจะเปลี่ยนสถานะเป็นสามารถใช้งานได้ทั่วไปพร้อมกันสำหรับ G Suite ทุกรุ่น ความสามารถ Alert Center ที่ได้เพิ่มเข้ามา ถือว่าเป็นองค์ประกอบในส่วนของระบบความปลอดภัยที่สำคัญ เพราะเป็นศูนย์รวมเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงทั้งหมดของระบบ G Suite มาไว้ในที่เดียวกัน Alert Center ศูนย์รวมระบบความปลอดภัยตรวจสอบสถานการณ์  ทำให้สามารถตรวจสอบความผิดปกติ และสามารถรับมือกับสิ่งนั้น ๆ ได้ก่อนที่ปัญหาจะแพร่กระจายรุนแรง คุณสมบัติของ Alert center มีดังต่อไปนี้ Alert Center provides a unified view of essential notifications เป็นศูนย์รวมเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงทั้งหมดของระบบ G Suite มาไว้ในที่เดียวกัน Account Warning Alerts (government-backed attacks) แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบเมื่อตรวจสอบการโจมตีที่ผิดปกติ เช่น spam phishing เป็นต้น Gmail Phishing … Continue reading Alert center ลดการแพร่กระจายข้อผิดพลาดภายในองค์กร สำหรับ G Suite ทุกรุ่นสามารถใช้งานได้

วิเคราะห์ผลจาก Google Form ได้ง่ายขึ้นด้วย BigQuery

[cross-posted on blog.niwpopkorn.com] Google Forms เป็นบริการทำแบบสอบถาม และยังสามารถทำเป็นแบบทดสอบความรู้ได้ด้วย ใครที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน event ต่างๆ น่าจะได้เห็นการนำ Google Forms มาใช้เป็นแบบฟอร์มลงทะเบียน และในหลายๆ องค์กร ที่ใช้งาน G Suite ก็มีการนำ Google Forms มาใช้งานเป็น workflow ง่ายๆ สำหรับรวมรวมข้อมูลที่ต้องการ Google Forms ใช้งานได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมทั้งตามงาน event และใช้ภายในองค์กร การเก็บข้อมูลจาก Google Forms นั้น โดยค่าเริ่มต้นข้อมูลจะถูกเก็บรวมอยู่ในหน้าแก้ไข form นั้นๆ เลย โดย Google Forms จะสรุปภาพรวมของข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิไว้ให้ หากเราต้องการนำข้อมูลไปใช้งานต่อเราสามารถนำข้อมูลใน form เก็บลง Google Sheets เพื่อความสะดวกในการประมวลผลข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป responses จะถูกเก็บอยู่ใน Forms พร้อมแสดงแผนภูมิ และเราสามารถเก็บ response ลง … Continue reading วิเคราะห์ผลจาก Google Form ได้ง่ายขึ้นด้วย BigQuery